Referat af generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling den 28. juni 2021 kl. 19.00 i Rulkedalens Børnecenter

Tilstede var 16 personer inkl. bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 1 – Valg af dirigent

Lars Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet men afholdelsestidspunktet
levede ikke op til vedtægterne. På grund af corona-situationen var generalforsamlingen udskudt
udover den sædvanlig tidsramme for afholdelse, og dirigenten bad generalforsamlingen godkende
dens lovlighed. Generalforsamlingen godkendte uden bemærkninger.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for 2020


2020 har for os alle været et anderledes år i mange henseender. For grundejerforeningen har det
været et stille år.

Der har været almindeligt vedligehold af vores grønne områder og derudover fældning af høje
træer ved stien fra børnehaven ud til Stenløsevej.

Ellers har vi høstet frugterne af de sidste års indsatser omkring bogskabene og hjertestarteren. Vi
vil fortsat opfordre til at bruge bogskabene – både med at finde spændende læsning og med at
dele gode bøger. Hjertestarteren derimod håber vi ikke, der bliver brug for 🙂 Den hænger fortsat
ubrugt på sin faste plads på muren ved børnehaven ud til stien.

På baggrund af erfaringer fra 2020 opfordrer vi alle medlemmer til at klippe hækken langs fortovet
helt ind til egen grund, så fortovet kan benyttes i hele dets bredde. Ligeledes opfordres der til at
parkere på vejen og ikke benytte fortovet til parkering.

Til sidst vil vi takke Claus og Erik for deres indsats i bestyrelsen.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen

Punkt 3 – Aflæggelse af regnskab for 2020

Kasserer Erik Larsen gennemgik regnskabet, som viste et mindre overskud end budgetteret
grundet ekstraordinær grøn vedligeholdelse.

Det blev bemærket, at regnskabet ikke var vedlagt dagsordenen leveret i postkasserne, og
vedtægterne gav tvivl om, hvorvidt det skulle vedlægges. Regnskabet har kunne ses via
hjemmesiden siden omdeling af dagsorden.

Der blev spurgt ind til, om grundejerforeningen vil overveje at overtage vedligeholdelse af
rabatten langs med stamvejen, da kommunen ikke vedligeholder det i særlig høj grad. Bestyrelsen
vil indhente prisoverslag fra Bent Alt-Mulig-Mand og vurdere sagen.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Regnskab og budget kan ses her

Punkt 4 – Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5 – Fremlæggelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent

Kasserer Erik Larsen gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2021.

Kontingentet fastholdes på samme niveau som i 2020 – 1.500 kr. i 2021.

Der blev spurgt ind til, om vejfonden skal dække reparation af asfalt efter TDC’s gravearbejde.

Dette blev afvist, da gravetilladelsen tilsiger, at TDC skal reetablere til minimum samme stand.

Budgettet blev godkendt enstemmigt, herunder godkendte generalforsamlingen enstemmigt, at
kontingentet fastholdes.

Punkt 6 – Valg til bestyrelsen

Valg af kasserer

Erik Larsen (RHV2) ønskede ikke genvalg men tilbød pga. manglende kandidater til posten at
fortsætte og blev valgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelsesmedlem

Claus Mølhede (RD112) ønskede ikke genvalg. Flemming Nielsen (RD62) ønskede genvalg og blev
sammen med Haakon Guldborg (RD30) valgt uden modkandidater for en 2-årig periode.

Valg af bestyrelsessuppleant

Thomas Hansen Brønserud (RD76) blev genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode.

Punkt 7 – Valg af revisorer

Valg af revisor

Erik Olesen (RHV10) blev genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode.

Valg af revisorsuppleant

Nicolas Sigvaldsen (RHV16) blev valgt uden modkandidater for en 2-årig periode.

Punkt 8 – Eventuelt

Der blev overleveret korrespondance mellem en grundejer og TDC til bestyrelsens eventuelle brug
ifm. aflevering af TDC’s gravearbejde.

Det blev bemærket, at login-funktionen på hjemmesiden er forvirrende og måske bør fjernes, da
der alligevel ikke er noget indhold gemt bag login.

Flemming Nielsen fortalte om Glentevejens aktuelle opgraderingsarbejde, hvor der er ført fiber
ind til starten af Rulkehøjen, hvorfra forbindelsen deles videre ud gennem antennekablerne. Dette
skulle fremtidssikre internetforbindelsen fra Glentevejen.

Bestyrelsen efterlyser interesserede kandidater til posten som kasserer. Foreningen fungerer på
baggrund af den frivillige indsats fra medlemmer af foreningen. Man behøver ikke være medlem af
bestyrelsen for at bidrage til udviklingen af området, og alle kan både foreslå og lave aktiviteter til
gavn for foreningen og området.

Bjørn Pedersen sluttede af med at takke for fremmødet og god ro og orden.

Referent
Søren Kottal

Download referat som pdf

Denne side bruger cookies. Når du fortsætter på denne side accepterer du vores brug af cookies.